\ Regulamin - Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

Regulamin

REGULAMIN MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO W REDZIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie z siedzibą przy ul. ul. Derdowskiego 3 ora Filii nr 1 – Mediateki, zwanej dalej „Biblioteką”.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Czytelników, korzystających z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki i jej filii.
 3. Każdy Czytelnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 4. Określenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Czytelnik składa na karcie zapisu.

§ 2

Ilekroć w niniejszym tekście jest mowa o:

Materiałach bibliotecznych

– rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: książki, czasopisma, multimedia, płyty z muzyką, filmy, książki mówione, gry planszowe oraz zbiory elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci Internet.

Karta zapisu

– rozumie się przez to dokument zawierający:

 1. dane osobowe Czytelnika – Imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres, grupę społeczno-zawodową
 2. informację dotyczącą administrowania danymi osobowymi przez Bibliotekę,
 3. zgodę Czytelnika na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym na karcie zapisu celu,
 4. oświadczenie Czytelnika, że zna regulamin Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody.

Dokumencie tożsamości

–     rozumie się przez to dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu w przypadku cudzoziemców) osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki.

§ 3

Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 0 bibliotekach (D.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114 poz. 493 z późn. zm.),
 3. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Derdowskiego 3 w Redzie. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: email: iod@reda.pl tel. (58) 678 80 46
 2. Dane wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów bibliotecznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyki dotyczącej korzystania z Biblioteki. Czytelnik ponadto może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach dodatkowych Biblioteki, na przykład na otrzymywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących działalności Biblioteki,
 3. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Czytelników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012, poz. 642). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz, U. 2016 nr 1068).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania Czytelnika w Bibliotece, odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki.
 5. Nie jest przewidziane:
 • udostępnianie danych Czytelników osobom trzecim,
 • przekazywanie danych Czytelników za granicę,
 • podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie analizy danych.
 1. Likwidacja konta Czytelnika możliwa jest na pisemną prośbę Czytelnika, po ukazaniu karty Czytelnika lub dokumentu tożsamości, wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
 2. Po upływie 5 lat od chwili zaprzestania korzystania z usług Biblioteki dane Czytelnika zostają usunięte. Likwidacja danych następuje tylko kiedy Czytelnik nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
 4. Jeżeli Czytelnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w dodatkowych celach, ma prawo tę zgodę wycofać.
 5. Czytelnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.

Rozdział II

Prawa i obowiązki Czytelnika Biblioteki

§ 5

 1. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
 3. Za kartę biblioteczną pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł /jeden złoty 00/100/
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia Bibliotece faktu utraty karty bibliotecznej. Za wykonanie wtórnika pobiera się opłatę w wysokości 2,00 zł /dwa złote 00/100/.

§ 6

 1. Z materiałów bibliotecznych i usług mogą korzystać osoby, które:
 • są pełnoletnie,
 • wypełniły kartę zapisu, okazując wymagany dokument tożsamości,
 • zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 • otrzymały kartę Czytelnika.

2. Osoby niepełnoletnie może zapisać rodzic lub opiekun prawny, na podstawie tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej osoby niepełnoletniej. Za czytelnika niepełnoletniego podpisuje zobowiązanie i ponosi odpowiedzialność jedno z rodziców lub opiekun prawny.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osobę trzecią do czasu złożenia zastrzeżenia przez jej właściciela.

§ 7

Zasady korzystania z wypożyczalni:

 1. Z wypożyczalni jednorazowo można wypożyczyć 3 egzemplarze materiałów bibliotecznych. Użytkownicy nie posiadający zameldowania na terenie miasta Redy mogą wypożyczyć jednorazowo 1 egzemplarz materiałów bibliotecznych.
 2. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu, w wyjątkowych wypadkach wypożycza się książkę na 24 godziny.
 3. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni. Jeżeli jednak zwrot materiałów bibliotecznych przypada na święto, dzień wolny od pracy to materiały biblioteczne należy zwrócić przed tym dniem – w dniu pracy Biblioteki.
 4. Bibliotekarz może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed terminem ustalonym w pkt. 3, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

§ 8

Zasady korzystania z czytelni:

 1. Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany.
 2. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania napojów i posiłków oraz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.
 3. Wnoszone do czytelni materiały własne należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 4. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki, poza jej siedzibę.
 5. Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i za pośrednictwem bibliotekarza, w wyjątkowych wypadkach wypożycza się książkę na 24 godziny.
 6. Na prośbę czytelnika, Biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek. Materiały sprowadzone udostępniane są wyłącznie w czytelni.
 7. Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, czasopism, o pomoc w korzystaniu z katalogów.
 8. Pracownicy Biblioteki są uprawnieni do dokonywania kontroli sposobu korzystania z materiałów bibliotecznych przez użytkownika.

§ 9

Postanowienia szczególne dla czytelni czasopism:

W czytelni czasopism czytelnik wybiera samodzielnie jedynie bieżące numery czasopism i prasy, po czym informuje o tym pracownika biblioteki.

Rozdział III

Warunku korzystania z usług czytelni internetowej

 1. Korzystanie ze sprzętu informatycznego będącego własnością Biblioteki, w tym z Internetu jest bezpłatne.
 2. Czas pracy na komputerach jest ograniczony i w danym dniu może trwać 60 minut. Czas pracy na komputerze może zostać przedłużony, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.
 3. Przy jednym stanowisku komputerowym nie może przebywać więcej niż 1 osoba.
 4. Praca na komputerach Biblioteki jest monitorowana.
 5. Informacji wyszukanych w licencjonowanych bazach danych nie można edytować, przetwarzać, zapisywać na komputerach Biblioteki.
 6. Zabrania się:
 • samodzielnego instalowania oprogramowania,
 • otwierania stron zawierających nielegalne oprogramowanie, treści pornograficzne, propagujące przemoc, rasizm itp.,
 • korzystania z wszelkich gier, zabaw komputerowych, komunikatorów internetowych,
 • podłączania przenośnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej,
 • wykonywania samodzielnie jakichkolwiek napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego.

7. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania pracownika Biblioteki o wszystkich zauważonych uszkodzeniach komputera lub nieprawidłowościach w ich działaniu.

8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione dane w komputerach.

Rozdział IV

Sankcje Regulaminowe

 1. Użytkownik jest obowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed udostępnieniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają użytkownika.
 2. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobiera się opłatę: 0,10 zł (10 groszy) od każdego przetrzymanego materiału bibliotecznego, naliczoną za każdy dzień po upływie terminu zwrotu.
 3. Za pisemne upomnienie dotyczące przetrzymywania materiałów bibliotecznych, czytelnik pokrywa koszty według cennika Poczty Polskiej na dzień wysłania upomnienia.
 4. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada użytkownik.
 5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez bibliotekarza.
 6. Za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu komputerowego w wyniku jego nieprawidłowego używania.
 8. Jeżeli użytkownik, mimo upomnienia wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 1. Czytelnika Biblioteki obowiązuje przestrzeganie niniejszego Regulaminu, wyłożonego do wglądu w Bibliotece i filii zamieszczonego na stronie internetowej Biblioteki.
 2. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,
  a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste czytelników pozostawione bez nadzoru.
 4. Zabrania się Czytelnikowi naruszającemu zasady współżycia społecznego, a w szczególności będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających przebywania na terenie Biblioteki pod rygorem przymusowego usunięcia przy pomocy służb porządkowych.
 5. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie

Bożena Natzke

bądź na bieżąco

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w Redzie