Strona Główna
Adresy
Dyrekcja
Wypożyczalnia
Czytelnia internetowa
Czytelnia książek i czasopism
Filia Nr 2
O bibliotece
Info
Patron
Historia
Biblioteka w mediach
Plan rozwoju biblioteki 2012-2015
Spotkania edukacyjne
Biblioteka poleca
Usługi
Regulamin
Polityka Cookies
Biblioteka poleca
Dla dzieci i młodzieży
Dla dorosłych
Literatura popularnonaukowa
Aktualności
CYFROWE ARCHIWUM LOKALNE
Kultura i Sztuka
Sport
Rada Miasta
Budownictwo i inwestycje
Gospodarka
Ekologia
Stowarzyszenie "KUNSZT"
Biblioteka w prasie
Ulotki
Parafie w Redzie
Zaproszenia
Zdjęcia, mapy Redy
Szkoła Podstawowa Nr 2
Kalendarium
Oferta programowa Miejskiej Biblioteki Publicznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta w 2015 roku
Galeria
Wokół Biblioteki
Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zreszenie Kaszubsko-Pomorskie
Klub Sportowy "Celtic"
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Galeria "W Hirkowej Izbie"
Kontakt


ul. Derdowskiego 3
84-240 Reda
tel.: 058-678-33-48
email: mbpreda@poczta.onet.pl
www.biblioteka.reda.pl
Regulamin

REGULAMIN MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Hieronima Derdowskiego w Redzie

Ilekroć w niniejszym tekście jest mowa o:

a)    „Regulaminie” oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie.

b)    „Bibliotece” oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Derdowskiego w Redzie.

I. Postanowienia ogólne.

§1 Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Derdowskiego w Redzie swoim działaniem obejmuje teren miasta Redy.

§2 Zbiory Biblioteki są ogólnie dostępne.

§3 Do korzystania z usług Biblioteki upoważnia karta biblioteczna.

§4 Przy zapisie do Biblioteki osoba zgłaszająca się powinna:

a)    okazać dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualny adres zamieszkania,

b)    wypełnić kartę zapisu i po zapoznaniu się z Regulaminem potwierdzić zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu własnoręcznym podpisem.

§5 Osoby niepełnoletnie może zapisać rodzic lub opiekun prawny, na podstawie tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej osoby niepełnoletniej. Za czytelnika niepełnoletniego podpisuje zobowiązanie i ponosi odpowiedzialność jedno z rodziców lub opiekun prawny.

§6 Za kartę biblioteczną pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł /jeden złoty 00/100/

§7 Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia Bibliotece faktu utraty karty bibliotecznej. Za wykonanie wtórnika pobiera się opłatę w wysokości 2,00 zł /dwa złote 00/100/.

§8 Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osobę trzecią do czasu złożenia zastrzeżenia przez jej właściciela.

§9 Podpisem na karcie zapisu użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych, dochodzeniem ewentualnego odszkodowania. Niniejsze nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych.

§10 Użytkownik ma obowiązek informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania.

§11 Materiały biblioteczne udostępniane są: na miejscu, w czytelni, poprzez wypożyczenia indywidualne na zewnątrz, poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

§12 Ze zbiorów poszczególnych agend, ze względu na ich charakter, korzystać mogą:

a)    wypożyczalni dla Dorosłych – osoby, które ukończyły 18 lat,

b)    z pozostałych agend bez ograniczeń.

II. Zasady korzystania z wypożyczalni.

§1 Z wypożyczalni jednorazowo można wypożyczyć 3 egzemplarze materiałów bibliotecznych. Użytkownicy nie posiadający zameldowania na terenie miasta Redy mogą wypożyczyć jednorazowo 1 egzemplarz materiałów bibliotecznych.

§2 Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu, w wyjątkowych wypadkach wypożycza się książkę na 24 godziny.

§3 Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni. Jeżeli jednak zwrot materiałów bibliotecznych przypada na święto, dzień wolny od pracy to materiały biblioteczne należy zwrócić przed tym dniem – w dniu pracy Biblioteki.

§4 Bibliotekarz może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed terminem ustalonym w §3, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

III. Zasady korzystania z czytelni.

A.      Postanowienia ogólne.

§1 Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany.

§2 W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania napojów i posiłków oraz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.

§3 Wnoszone do czytelni materiały własne należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.

§4 Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki, poza jej siedzibę.

§5 Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i za pośrednictwem bibliotekarza, w wyjątkowych wypadkach wypożycza się książkę na 24 godziny.

§6 Na prośbę czytelnika, Biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek. Materiały sprowadzone udostępniane są wyłącznie w czytelni.

§7 Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza o informacje dotyczące książek, czasopism, o pomoc w korzystaniu z katalogów.

§8 Pracownicy Biblioteki są uprawnieni do dokonywania kontroli sposobu korzystania z materiałów bibliotecznych przez użytkownika.

B.      Postanowienia szczególne dla czytelni czasopism.

§1 W czytelni czasopism czytelnik wybiera samodzielnie jedynie bieżące numery czasopism i prasy, po czym informuje o tym pracownika biblioteki.

C.      Postanowienia szczególne dla czytelni internetowej.

§1 Korzystanie ze sprzętu informatycznego będącego własnością Biblioteki, w tym z Internetu jest bezpłatne.

§2 Czas pracy na komputerach jest ograniczony i w danym dniu może trwać 60 minut. Czas pracy na komputerze może zostać przedłużony, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.

§3 Przy jednym stanowisku komputerowym nie mogą przebywać więcej niż 1 osoba.

§4 Praca na komputerach Biblioteki jest monitorowana.

§5 Informacji wyszukanych w licencjonowanych bazach danych nie można edytować, przetwarzać, zapisywać na komputerach Biblioteki.

§6 Zabrania się:

a)    samodzielnego instalowania oprogramowania,

b)    otwierania stron zawierających nielegalne oprogramowanie, treści pornograficzne, propagujące przemoc, rasizm itp.,

c)    korzystania z wszelkich gier, zabaw komputerowych, komunikatorów internetowych,

d)    podłączania przenośnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej,

e)    wykonywania samodzielnie jakichkolwiek napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego.

§7 Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania pracownika Biblioteki o wszystkich zauważonych uszkodzeniach komputera lub nieprawidłowościach w ich działaniu.

§8 Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione dane w komputerach.

IV. Sankcje regulaminowe.

§1 Użytkownik jest obowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed udostępnieniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają użytkownika.

§2 Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobiera się opłatę: 0,10 zł (10 groszy) od każdego przetrzymanego materiału bibliotecznego, naliczoną za każdy dzień po upływie terminu zwrotu.

§3 Za pisemne upomnienie dotyczące przetrzymywania materiałów bibliotecznych, czytelnik pokrywa koszty według cennika Poczty Polskiej na dzień wysłania upomnienia.

§4 Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada użytkownik.

§5 W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez bibliotekarza.

§6 Za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.

§7 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu komputerowego w wyniku jego nieprawidłowego używania.

§8 Jeżeli użytkownik, mimo upomnienia wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

V. Postanowienia końcowe.

§1 Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie.

§2 Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste czytelników pozostawione bez nadzoru.

§3 W W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

§4 O zmianach w Regulaminie czytelników powiadamia się informacją wywieszoną w widocznym miejscu w siedzibie Biblioteki.

§5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2012r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r., Nr 85, poz. 539 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r., Nr 13, poz. 123, ze zm.),
  3. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

Regulamin.pdf - REGULAMIN MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Hieronima Derdowskiego w Redzie (143.56 kB)

Home Mapa Strony Kontakt


katalogE-BOOKI

Biblioteka Polona

Biblioteka Bierze Udział W Programie Rozwoju Bibliotek

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie


design: evoStudio.pl
Strona wygenerowana w 0.018 sek.